23 Ocak 2012 Pazartesi

Arap Birli�i Bask�y� Art�r�yor

Arap Birli?i, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad'? yetkilerinin bir b?l?m?nden feragat etmeye ?a??rd?. Birlik, Suriye'de iki ay i?erisinde Ulusal Birlik H?k?meti kurulmas?n? da istedi. Suriye'nin tepkisi ise sert oldu.
Arap Birli?i ?lkeleri d??i?leri bakanlar? d?n M?s?r'?n ba?kenti Kahire'de bir araya geldi. Toplant?da Suriye'deki durum ele al?nd?. Suriye'de bulunan g?zlemci heyetinin raporlar?n? inceleyen Birlik, Suriye'de ?iddetin son bulmas? amac?yla baz? reformlar? i?eren bir plan sundu. S?z konusu plan, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad'?n yetkilerinin bir b?l?m?n? olabildi?ince h?zl? ?ekilde bir vekiline devretmesini ?ng?r?yor. ?ki ay i?erisinde Ulusal Birlik H?k?meti kurulmas?n? isteyen Birlik, Suriye y?netimi ile muhalif gruplar?n "ciddi bir diyalo?a" girmesi gerekti?ini, bu diyalog toplant?lar?na Arap Birli?i'nin ?nc?l?k edebilece?ini a??klad?.

Katar Emiri ?eyh Hamad bin Halife El Tani, Arap Birli?i'nin amac?n?n? "Suriye rejiminin bar????l ?ekilde ??z?lmesi" oldu?unu dile getirdi. El Tani,? Suriye'nin Arap Birli?i'nin ?nerisine s?cak yakla?mas?n? umdu?unu kaydetti.

Suriye'nin tepkisi sert oldu

Arap Birli?i'nin s?z konusu plan?na Suriye'nin yan?t? ise gecikmedi. Suriye devlet televizyonundan yap?lan a??klamada, plan?n "Suriye'nin ulusal egemenli?e sald?r?" ve "Suriye'nin i?i?lerine terbiyesizce bir m?dahale"? oldu?u belirtilerek, ?neriler sert ?ekilde reddedildi. Suriyeli yetkililer, Arap Birli?i'nden sorumlulu?unu yerine getirmesini ve 'ter?ristlere yap?lan Mali ve silah yard?m?n?n' durdurulmas?n? istedi.

G?zlemci heyeti ele?tiriliyor

?te yandan Arap Birli?i, Suriye'deki g?zlemci heyetinin geni?letilece?ini de duyurdu. Fakat heyette Suudi Arabistan g?zlemcileri olmayacak. Suudi Arabistan, ?am Y?netimi Arap Birli?i planlar?na ba?l? kalmad??? i?in, heyete g?zlemci g?ndermeyece?ini kaydetti.

Arap Birli?i'nin g?zlemci heyeti aral?k ay?n?n sonundan bu yana Suriye'de bulunuyor. Ancak heyet, g?revine ba?lad??? g?nden itibaren Suriye'de ?iddetin durmad???, aksine t?rmand??? gerek?esiyle ele?tirilerin hedefi oluyor. Heyetin ?lkede g?reve ba?lamas?ndan bu yana yakla??k bin ki?inin daha hayat?n? kaybetti?i ifade ediliyor. Birle?mi? Milletler verilerine g?re, Suriye'de rejime y?nelik ayaklanmalar?n ba?lad??? ge?en mart ay?ndan bu yana yakla??k 5 bin 400 ki?i ya?am?n? yitirdi.
yakamoz03

AB Bakanlar�, �ran a Petrol Ambargosu �zerinde Anla�t�

AB d??i?leri bakanl???, n?kleer program? sebebiyle ?ran'a petrol ambargosu uygulanmas? konusunda anla?t?.

Bug?n resmen a??klanmas? beklenen karar, ?ran'la yeni petrol anla?malar?n?n yap?lmas?n? yasaklarken, eski anla?malar?n Temmuz ay?na kadar y?r?rl?kte kalmas?na izin veriyor.

Almanya D??i?leri Bakan? Guido Westerwelle, toplant? ?ncesinde gazetecilere yapt??? a??klamada, "AB'nin bug?n, n?kleer program?yla ilgili uluslararas? y?k?ml?l?klerini yerine getirmeyi reddeden ?ran'a g??l? bir cevap verece?ine eminim." dedi.

AB D?? Politika Y?ksek Temsilcisi Catherine Ashton, g?r??me ?ncesinde gazetecilere yapt??? a??klamada, "Yapt?r?mlar?n amac?, ?ran'?n, masaya oturma ?a?r?m?z? ciddiye almas?n? sa?lamak." ifadelerini kulland?.

?ran'a petrol ambargosu daha ?nce de g?ndeme gelmi?, ?ran petrol?ne ba??ml? Yunanistan'?n itirazlar? a??lamam??t?. (Cihan Haber Ajans?) 30 dakika ?nce..  [3293271]


yakamoz03

Putin, G��menlere Rus�a, Tarih ve Hukuk S�nav� Zorunlulu�u ...

Rusya Ba?bakan? Vladmir Putin, g??menlerle ilgili yasalar?n daha s?k?la?t?r?lmas?n?, ihlal durumunda yasal i?lemlerin yap?lmas?n? istedi. Modern Rusya'da farkl? milletler aras? sorunlar? de?erlendiren Putin, Rusya'ya ?al??maya gelen g??menler i?in Rus dili ve edebiyat?, tarih ve temel hukuk alanlar?nda s?nav zorunlulu?u getirilmesini ?nerdi.

Nezavisimiya Gazeta'da yay?nlanan makalede Putin g??menlerin b?lgelerde ya?ayan halk?n gelenek ve g?reneklerine uygun hareket etmek zorunda oldu?unu, agresif ve sayg?s?z davran??lar?n yerel y?netimler taraf?ndan ?nlenmesi gerekti?ini belirtti.

"Kay?t i?lemleri ve ihlal durumunda yapt?r?mlar s?k?la?t?r?lmal?" ?nerisinde bulunan Putin, vatanda?lar?n ?lkenin herhangi bir yerinde ya?ama hakk?n? se?me hakk?na da s?n?r getirilmemesini istedi.

Rusya Ba?bakan? 2013 sonras?nda ?lkeye gelecek t?m g??menler i?in Rus?a, tarih ve Rusya hukuk ile ilgili s?nav yap?lmas?n? da teklif etti. Putin'e g?re bu t?r ?al??malar g??menlerin adaptasyonuna katk? sa?layacak.

4 Mart'ta yap?lacak devlet ba?kanl??? se?imlerine haz?rlanan Rusya Ba?bakan?'n?n ilk makalesi ?zvestia gazetesinde yay?nlanm??t?. Nezavisimiya Gazeta'da ikincisi yay?nlanan makalesinde Rusya Ba?bakan?, ?lkede ya?ayan farkl? etnik topluluklar aras?nda ili?kileri d?zenleyen "Milletler Bakanl???" oldu?unu, ?imdilerde bu g?revi ?stlenecek tek bir kurum olmad???n? hat?rlatt?. B?lgesel Kalk?nma Bakanl???'n?n bu i? i?in yeterli olmad???na de?inen Putin, ulusal geli?im ve farkl? etnik topluluklar aras?nda ili?kileri d?zenleyen yeni bir devlet ajans? kurulmas? gerekti?ini s?yledi.

Kafkas k?kenli futbol fanati?i Aslan ?erkesov'un Moskova'da ??kan kavgada Spartak taraftar? Yegor Sviridov'u ?ld?rmesinin ard?ndan olaylar patlak vermi?, yakla??k 5 bin ki?ilik taraftar 11 Aral?k 2010'da Manej Meydan?'nda g?steri yapm??t?.

(Cihan Haber Ajans?) 38 dakika ?nce..  [3293225]


yakamoz03

22 Ocak 2012 Pazar

�srail-Filistin G�r��melerinde �lerleme Yok

?srail ile Filistin heyetleri aras?nda d?n ak?am d?rd?nc?s? yap?lan g?r??melerde hi?bir ilerleme elde edilemedi?i bildirildi.

Filistinli kaynaklardan bug?n yap?lan a??klamada, bu g?r??menin, ?ncekiler gibi, "zorlu" oldu?unu ve "hi?bir ilerleme kaydedilemedi?i" belirtildi.

Kaynaklar, g?r??mede Filistin taraf?n?n, ?srail hapisanelerinde bulunan Hamas miletvekillerinin serbest b?rak?lmas?n? istedi?ini s?yleyerek, Filistin ba?m?zakerecesi Saib Erakat'?n, Filistin Parlamentosunun Hamasl? ba?kan? Aziz Dveyk ile di?er 20 Filistinli milletvekilinin derhal serbest b?rak?lmas? y?n?ndeki taleplerini i?eren bir mektubu ?srail heyetinin ba?kan? Yitzhak Molcho'ya verdi?ini kaydetti.

Mektubun bir kopyas?n?n Ortado?u D?rtl?s?'ne de g?nderildi?i belirtildi.

?srail D??i?leri Bakanl??? s?zc?s? Yigal Palmor, g?r??melerin ba?lang?c?nda ?rd?nl? yetkililere verdikleri g?r??melerin i?eri?i konusundaki konu?mama taahh?d? gere?i, bu g?r??melerin i?eri?iyle ilgili yorumda bulunmak istemedi. - RAMALLAH

(Anadolu Ajans?) 16 dakika ?nce..  [3292482]


yakamoz03